لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

قیمت

برند

فقط نمایش کالاهای موجود :
اسپلیت اینورتر NV096TQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 47
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.3inch
 • ابعاد : 717x483x230
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 7
اسپلیت اینورتر NV126TQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 47
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.3inch
 • ابعاد : 717x483x230
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 7
اسپلیت اینورتر BV096STQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 47
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.3inch
 • ابعاد : 717x483x230
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 7
اسپلیت اینورتر BV0126STQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 47
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.3inch
 • ابعاد : 717x483x230
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 7
 اسپلیت اینورتر NV186TQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 51
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 2.1inch
 • ابعاد : 288*545*770
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 10
اسپلیت اینورتر NV246TQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 53
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.5inch
 • ابعاد : 320*655*870
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 10
اسپلیت اینورتر BV0186STQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 54
 • لوله مایع ( رفت ) : 4.1inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.5inch
 • ابعاد : 320*655*870
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 15
اسپلیت اینورتر BV0246STQ
برخی از ویژگی ها
 • میزان نویز فشار صدا : 57
 • لوله مایع ( رفت ) : 8.3inch
 • لوله گاز ( برگشت ) : 8.5inch
 • ابعاد : 320*655*870
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی : 15